سوزاک

بیماریالتهابیلگنسالانهبیشازیکمیلیونزنرادراینکشورمبتلامیسازدودر۱۰درصدزنانباعثحاملگینابجاونازاییمیگردد. درسال۲۰۰۲میلادی۳۵۱۸۵۲موردسوزاکبهمرکزکنترلبیماریپیشگیری (CDC) گزارششدهاست. درایالاتمتحدهآمریکاتقریباً۷۵درصدازکلمواردگزارششدهسوزاکدرافرادبین۲۹- ۱۵سالبودهاست. بیشترینمیزانعفونتاغلبدرزنانبینسنین۱۹-۱۵سالودرمردانبینسنین۲۴-۲۰سالمیباشد.
علائم
باکتریدرمایعمنیوواژنبودهومنجربهایجادترشحمیگردد. علائماغلببین۱۰-۲روز

/ 0 نظر / 18 بازدید