انسان سالم از دیدگاه قرآن

هر کس بر اساس آنچه در ساختار روانى ـ بدنى او شکل گرفته عمل مى کند.

هر کس بر اساسى حرکت و عمل مى کند که شخصیت او را شکل داده است. طبیعى است که انسان هشیار بى تردیدى, در مى یابد باید دنبال این اشاره را بگیرد و در این باره به طور جدى پژوهش کند. چه عواملى شخصیت او را شکل مى دهد؟ چه عواملى سبب شکل گرفتن شخصیت سالم و چه عوامل ى سبب شکل گیرى شخصیت ناسالم در انسان مى شود؟ شخصیت بهنجار چگونه شخصیتى است؟ شخصیت نابهنجار چگونه است؟ و آیا قرآن براى این پرسشها پاسخ دارد یا پاسخ آن را به عهده خرد و یا فطرت انسان نهاده است؟

شاید لازم به یادآورى نباشد که روش قرآن محدود کردن خویش در بحث موضوعى و حرفهاى یکبار مصرف نیست, گاه از یک آیه کوتاه مى توان در دانشهاى گوناگون و براى پرسشهاى مختلف پاسخ گرفت, بنابراین نباید انتظار داشت قرآن به روش روان شناسان و بویژه روان شناسان شخصیت, مط الب را به صورت پرسش و پاسخ و فصل بندى هاى اندازه گیرى شده دسته بندى کند و سپس نتیجه بگیرد, اما در حوزه دانشهایى که جزء رسالت قرآن است حرفهاى اساسى, زیر بنایى, جهت بخش و آموزنده را مى توان در جاى جاى قرآن جست و از مجموع آنها پاسخ پرسشهاى خود را به دست آور د.

درباره شخصیت نیز همین گونه است. اولین سرنخى که قرآن مى دهد این است: رفتار اشخاص, رنگ و بوى شخصیت آنها را دارد.

انسان خردمند, پرسشهاى دیگر را باید خود مطرح کند و براى پاسخ آنها نظر قرآن را جست و جو کند.

شخصیت چیست؟

براى این که کمى به درک نظر قرآن نزدیک شویم یکى دو نظر را درباره شخصیت بیان مى کنیم. مفهوم شخصیت و کیفیت شکل گیرى آن در مکتبهاى گوناگون (مانند روان کاوى فروید, بیهاوریسم و روان شناســان متأخرتر و انســان گرا) یکســان نیست, به همین دلیل تعریفهــاى ش خصیت بسیــار فراوان اند. (آلپـورت) ـ 1949 (g. w. allport) دراین باره به گردآورى و یادکرد پنجاه تعریف متفاوت پرداخته است, با این حال این تفاوتها مربوط به اصل موضوع شخصیت نیست, بلکه متوجه مفهومى است که از آن ساخته اند; و در نتیجه منعکس کننده ناهمگرایى هاى دیدگاه هاى نظرى مؤلفان است.) 3

الف: یکى از تعریفهاى بسیار ساده, تعریف مایلى (r. meili) است:

(شخصیت یک کلیت روان شناختى است که انسان خاصى را مشخص مى سازد.)

و اضافه مى کند:

(روان شناسى در بحث شخصیت همواره تفاوتهاى فردى را در مد نظر دارد, و هدف آن تعریف هر چه صحیح تر این تفاوت ها و تعیین آنهاست.)

او درباره عناصر تشکیل دهنده شخصیت نیز بر این باور است:

(وقتى مفهوم شخصیت به معناى وسیع مورد نظر باشد, طبعاً مفاهیم خوى, مزاج و استعداد را که مبین سه جنبه خاص هستند در بر مى گیرد.)

ب: تعریف دیگر, تعریف اریک فروم است:(شخصیت, مجموع کیفیتهاى موروثى واکتسابى است که خصوصیت فرد بوده و او را منحصر به فرد مى کند.)

او در توضیح تعریف فوق مى گوید:

(فرق بین کیفیتهاى موروثى و اکتسابى معادل فرق بین مزاج, استعدادها و کلیه کیفیتهاى ذاتى از یک سو و منش (character) از سوى دیگر است.)

سپس براى رفع ابهام در بیان تفاوت (مزاج) و (منش) سخن بسیار مفصلى دارد که خلاصه آن چنین است:

(مزاج, به (چگونگى واکنش) دلالت دارد و ذاتى و تغییرناپذیر است, اما منش, نتیجه تجربیات شخصى, به خصوص تجربیات سالهاى اولیه زندگى بوده و تا حدى با درون گرایى و تجربیات نوین تغییرپذیر است. مثلاً اگر کسى (آتشى مزاج) است, کیفیت واکنش او تند و قوى است, ولى این ک ه نسبت به چه چیز واکنش مزبور تند و قوى است مربوط به منش است. اگر بهره ور, دادگر و با محبت است, در عشق, در عصبانى شدن به علت بى عدالتى و متأثر شدن از یک فکر نو واکنشى تند و قوى نشان خواهد داد. و اگر داراى منش ویرانگر و سادیستیک است در ویرانگرى و خشونت, تن د و قوى مى شود )

فروم بر این نکته تکیه دارد که فقط رفتار منش را مى توان جزء اخلاق دانست و آنچه مربوط به مزاج است جنبه اخلاقى ندارد.

ج: تعریف گوردون ویلارد آلپورت

آلپورت یکى از اولین نظریه پردازان شخصیت است که عینک فرویدیسم را از چشم بر مى دارد و دیدگاه ساده انگارانه رفتارگرایى را کنار مى گذارد.

بر خلاف اریک فروم, که سالهاى اولیه زندگى و دوره کودکى را بسیار مهم تلقى مى کند, آلپورت با دوره بلوغ به عنوان دوره اى به نسبت مستقل برخورد مى کند و بیش ترین نقش را هم در تشکیل شخصیت به مقاصد و نیتهاى شخص مى دهد.

روان شناسى تفهمى (psychologi verstehnde) آلمان در این عقیده پافشارى مى کرد که فلسفه خاصى که هر فرد درباره زندگى دارد و صفت عمده شخصیت او را تشکیل مى دهد, یعنى همان نظام ارزشهاى فردى.

همین نکته را پروفسور پل ویس به گونه اى دیگر بیان کرده:

(ما اشخاصى را مى شناسیم, زیرا به آینده اى که آنها در جست و جوى آن هستند واقفیم.)

حتى روان شناسى صنعتى (industrial psychologiy) دریافته است که مقاصدر دوررس, موجب یادگیرى سودمندى و سرشارى تولید مى شود و رضایت کارگر را از کار خویش فراهم مى کند.

او با تأکید به عنصر فوق مى گوید: جامع ترین واحد هاى ترکیبى در شخصیت, همان مقاصد و نیتهاى فرد هستند که جهت آنها به آینده است. این صفات براى هر انسانى منحصر به فرد هستند و همیشه آماده اند تا اجزاى ساده تر را هماهنگ با خود به سوى خویش جذب کنند, آنها را راهن مایى کنند, و یا از پیدایش آنها جلوگیرى نمایند.

و سرانجام, شخصیت آن چیزى نیست که فرد در اختیار دارد, بلکه حاصل برجسته رشد, شخصیت نامیده مى شود.

اگر بخواهیم سخن آلپورت را خلاصه کنیم بى تردید برجسته ترین عنصر در شخصیت افراد را همین مقاصد, نیات و ارزشهاى فرد تشکیل مى دهد, و اگر درباره شخصى بخواهیم بدانیم که چگونه رفتار خواهد کرد, باید از مقاصد و نیات و هدفهاى درازمدت او آگاه باشیم, یعنى هر کس طبق ش خصیت شکل گرفته خود که ساختار عمده آن را عادتها و ارزشهاى درونى تشکیل مى دهد, عمل خواهد کرد. و اصولاً از نظر او اگر تلاش و تکاپویى هست براى رسیدن به همان مقاصد و اهداف و ارزشهاست, که البته هرگز به طور کامل به آنها نخواهیم رسید.  

نظریه قرآن درباره شخصیت

 (شخصیت هر انسان همان چیزى است که رفتار او را شکل و جهت مى بخشد.) شاید بتوان این را به عنوان تعریف کلى شخصیت از دیدگاه قرآن به حساب آوریم, این تعریف با این که جهت بخش است, اما هنوز کامل نیست و آن گاه کامل مى شود که عناصر تشکیل دهنده شخصیت را نیز از نظر قرآن شناسایى کنیم.

به تعبیرى دیگر, تعریفى که ارائه کردیم نشان مى دهد (کارکرد) شخصیت چیست. و نیز نشان مى دهد که شخصیت داراى یک ساختار منسجم و کلیت روان شناختى است, ساختارى که در رفتار شخص تبلور پیدا مى کند. این مطالب از آیه مبارکه اى که در صدر این قسمت آوردیم: (کل یعمل على شاکلته) قابل استفاده است. اما براى شناخت ساختار شخصیت, عناصر مهم و کیفیت شکل گیرى آن, باید از دیگر آیات قرآنى مدد بجوییم, و تا این مسأله را روشن نکنیم به شخصیت سالم از دیدگاه قرآن نیز نمى توانیم دست بیابیم.

مشکل اینجاست که این تعبیر (شاکله) که قابل ترجمه به شخصیت است, به این معنى, همین یک بار در قرآن به کار رفته است. پس چگونه مى توان به ساختار و شکل گیرى آن از دیدگاه قرآن پى برد؟ به نظر مى رسد قرآن در خود همین آیه مبارکه مشکل را حل کرده است, زیرا شخصیت را همان چیزى مى داند که کیفیت رفتار شخص را تعیین مى کند و رنگ و بوى خود را به آن مى بخشد, پس مى توان به دنبال عناصر مهم شخصیت, مواردى را بررسى کرد که از نظر قرآن سبب جهت گیرى در رفتار و چگونگى عمل اشخاص مى شود. اگر از این سرنخ استفاده کنیم به دست آوردن پاسخ دشوار نیست.

در اینجا از یک روش در تفسیر موضوعى, که شهید سید محمد باقر صدر توصیه و عمل مى کردند استفاده مى کنیم, روشى که از کلام امام على(ع) استفاده شده است, استنطاق از قرآن; یعنى پرسشهاى خودمان را به قرآن عرضه مى کنیم و تلاش مى کنیم پاسخ قرآن را درباره آنها به دست ب یاوریم. با توجه به تعریفها و نظریات روان شناسان درباره شخصیت, چند پرسش مطرح مى کنیم و پاسخ آنها را از قرآن مى خواهیم و سپس با بررسى عناصر تشکیل دهنده شخصیت بحث را کامل خواهیم کرد.

آیا مى توان گفت در قرآن کریم چیزى به نام شخصیت وجود دارد؟

پاسخ این پرسش بى تردید مثبت است. صریح ترین آیه قرآنى درباره وجود شخصیت, آیه 84 سوره اسراء است (کل یعمل على شاکلته). علاوه بر این قرآن درباره ماهیت انسان و شیوه رفتار افراد طورى نظر مى دهد که در وجود چیزى به نام شخصیت جاى تردید نمى ماند, زیرا قرآن انسان ر ا داراى کششهاى درونى فطرى و نفسانى مى داند که در ستیز با هم قرار دارند و از سویى افراد را در انتخاب نداى فطرت یا فریاد نفسانیات, در برخورد با مظاهر زندگى متفاوت و داراى انتخاب ویژه مى داند.

آیا انسان به طور کلى و شخصیت افراد, داراى خطوطى اساسى و کلى از پیش ترسیم شده اى هست یا خیر; مانند صفحه اى سفید است که خود او (بنابر نظر هستى گرایان طرفدار اگزیستانسیالیسم) و یا محیط و محرکها و پاسخها (به نظر رفتار گرایان) چگونگى او را مى سازند.

انسان از نظر قرآن موجودى ویژه است, با جسمى ازگل و لاى و روح خدایى. در وجود انسان از یک سو روح الهى و فطرت خداجو قرار دارد (فطرت الله التى فطر الناس علیها ـ روم / 30) که با هدایت مستقیم الهى مى تواند راه را بیابد (انا هدیناه السبیل ـ انسان / 3) و اصول خوب ى و بدى راتشخیص دهد (قد ألهمها فجورها و تقویها ـ شمس / 8) و از سویى دیگر کششهاى مربوط به جسم, یا به تعبیر قرآن هواى نفس که برخى آن را خداى خویش قرار مى دهند (أرأیت من اتّخذ إلهه هواه ـ فرقان / 43 , جاثیه / 23) و در مقابل آنها کسانى هستند که دستورات الهى را چراغ راه خویش قرار مى دهند و از فرمانهاى ویرانگر نفس سرباز مى زنند (و أمّا من خاف مقام ربّه و نهى النفس عن الهوى. فإنّ الجنّة هى المأوى ـ نازعات / 41ـ40)

اما عوامل دیگر نیز در شکل گیرى شخصیت انسانى تأثیر دارند, که بیرونى هستند و ازجمله محیط, اسوه هاى خوب و الگوهاى ناشایسته, آموزشهاى سازنده و یا ویرانگر, ولى از همه اینها مهم تر قدرت انتخاب و اختیار فراوان خود شخص است. یعنى نیتها و اراده خودآگاه او.

بنابراین انسان از نظر قرآن, صفحه اى سفید نیست که بدون هیچ راهنمایى به خود وانهاده شده باشد و خود او تمام مسؤولیت ساختن خویش را بدون هیچ الگو و هدف از پیش تعیین شده اى بر عهده داشته باشد, و یا تنها موجودى که پیرو محیط زیست و محیط اجتماعى خود باشد و بتوان او را با تبیین ساده انگارانه رفتارگرایى معرفى کرد, مانند واتسون که در محیط گرایى چنان افراط مى کرد که مى گفت:

(تعدادى کودک سالم و خوش بنیه و محیط خاصى را به سلیقه خودم براى تربیت آنها در اختیارم بگذارید, و من تضمین خواهم کرد که با انتخاب اتفاقى, هر یک از آنها را, صرف نظر از استعدادها, ذوقها, گرایشها, توانایى ها, پیشه ها و نژادهاى اجدادشان, طورى تربیت کنم که به ه ر نوع متخصصى که من انتخاب کنم, از قبیل دکتر, وکیل, هنرمند و بلکه حتى گدا و دزد تبدیل شود.)

بنابراین انسان موجودى است داراى فطرت, و این اساسى ترین نیرو در انسان است که او را به سویى خاص به حرکت در مى آورد, اگر به موانع برنخورد. اما این مفهوم به قول شهید مطهرى با مفهوم دکارتى و کانتى و غیر آن فرق دارد. وجود فطرت در انسان به این معنى نیست که انسا ن از آغاز تولد پاره اى از ادراکات یا گرایشها و خواستها را بالفعل دارد و به تعبیر فلاسفه با عقل و اراده بالفعل متولد مى شود. همچنان که درباره انسان, نظریه منکران فطرت از قبیل مارکسیست ها و اگزیستانسیالیست ها را نمى پذیریم که انسان در آغاز تولد, پذیرا و من فعل محض است و هر نقشى به او داده شود بى تفاوت است, مانند یک صحفه سفید که نسبتش با هر نقشى که روى آن ثبت شود متساوى است, بلکه انسان در آغاز تولد, بالقوه و به نحو امکان استعدادى, خواهان و در حرکت به سوى یک سلسله دریافتها و گرایشها است و یک نیروى درونى او ر ا به آن سو سوق مى دهد ـ با کمک شرایط بیرونى ـ و اگر به آنچه بالقوه دارد دست یابد به فعلیتى که شایسته اوست و انسانیت نامیده مى شود رسیده است, و اگر فعلیتى غیر آن فعلیت در اثر قسر و جبر عوامل بیرونى بر او تحمیل شود, یک موجود (مسخ شده) خو اهد بود. این است که مسخ انسان که حتى مارکسیست ها و اگزیستانسیالیست ها از آن سخن مى گویند تنها با این مکتب قابل توجیه است.

از نظر این مکتب, نسبت انسان در آغاز پیدایش, با ارزشها و کمالات انسانى, از قبیل نسبت نهال گلابى با درخت گلابى است که یک رابطه درونى به کمک عوامل بیرونى اولى را به صورت دومى در مى آورد, نه از قبیل تخته و چوب و صندلى که تنها عوامل بیرونى آن را به این صورت د ر مى آورند.

درباره فطرت, در قسمت (ویژگیهاى انسان سالم) نیز مطالبى خواهیم آورد.

اما درباره دوران کودکى, اگر چه قرآن کریم شکل گیرى اولیه آگاهى هاى انسان را که جوهر اساسى شخصیت است در همان زمان مى داند, قرآن مى گوید:

(و الله أخرجکم من بطون أمّهاتکم لاتعلمون شیئاً و جعل لکم السمع و البصر و الأفئدة لعلّکم تشکرون) نحل/78

و خداوند شما را از شکم مادران تان ـ درحالى که چیزى نمى دانستید ـ بیرون آورد, و براى شما گوش و چشمها و دلها قرارداد, باشد که سپاسگزارى کنید.

اما این شکل گیرى آگاهى هاى انسان (از خودش, جهان پیرامونش و آفریدگار و مدبر هستى) که به تدریج به وجود مى آید و گسترش و ژرفا پیدا مى کند, از نظر قرآن در یک دوره محدود, بسته نمى شود, و چنان نیست که در دوره کودکى همه چیز تمام شود و شخصیت انسان در آینده زیر ت أثیر عقده هاى سرکوب شده و یا ناکامى هاى تلخ کام کننده در آن دوره باشد, زیرا از نظر قرآن دوره بلوغ (رسیدن به (اشدّ) یا (رشد)) مهم ترین دوره نقش پذیرى, مسؤولیت و تجلى شخصیت است, با نیروى ویژه این دوران که با تعبیر (أشدّ) یا (رشد) بیان شده است:

(هو الذى خقلکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا أشدّکم ثم لتکونوا شیوخاً ) غافر / 67 و حج / 5

او همان کسى است که شما را از خاکى آفرید, سپس از نطفه اى, آن گاه از علقه اى, و بعد شما را [به صورت] کودکى بر مى آورد, تا به (کمال قوّت) خود برسید و تا سالمند شوید

در اصل, زمان تکلیف پذیرى, قبول مسؤولیت و نیز تدبیر زندگى از نظر قرآن فقط در زمان (رشد) و به تعبیر دیگر قرآن, رسیدن به (توانایى کامل) ممکن است, و بهره گیرى از آگاهى ها و نیروى اراده و انتخاب نیز, به طور اساسى در این مرحله تحقق مى پذیرد.

(ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتى هى أحسن حتى یبلغ أشدّه ) انعام / 152

و به مال یتیم جز به نیکوترین نحوه نزدیک مشوید, تا به حد رشد خود برسد

و در داستان ملاقات شگفت انگیز موسى(ع) با (آن آموزگار برجسته) آمده است.

(فأراد ربک أن یبلغا أشدّهما و یستخرجا کنزهما ) کهف / 82

پس پروردگار تو خواست آن دو (یتیم) به حد رشد برسند و گنجینه خود را بیرون آورند

البته مفهوم (رشد) گسترده تر از این مرحله خاص سن, یعنى رسیدن به دوران بلوغ سنى است, ولى در مواردى به این مفهوم نیز اطلاق شده است; از جمله:

(وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم أموالهم) نساء / 6

ویتیمان را بیازمایید تا وقتى که به [سن] زناشویى برسند; پس اگر از ایشان رشد یافتید, اموالشان را به آنان رد کنید

همچنان که رشد در قرآن به معناى رسیدن به سنى خاص محدود نمى شود, همان گونه از کلمه (اشدّ) (کمال توانایى) نیز فقط توانایى جسمى را در نظر ندارد.

به هر حال, دوره کودکى و آموخته هاى آن و گسترش تدریجى ادراکهاى فطرى شخص و رشد تدریجى جسم و فکر او از نظر قرآن, مراحلى از مراحل مقدماتى رسیدن به رشد است, اما نه چنان که دیگر شخص ـ آن گونه که فرویدیسم سنتى معتقد بود ـ شخصیت خویش را در همان دوران به گونه اى بسازد که دیگر رهایى از آن ممکن نباشد, زیرا مفاهیم پذیرش مسؤولیت, وظیفه, و انتخاب ـ به طور عادى ـ در همان زمان رشد اتفاق مى افتد .

 

نقش فطرت در شخصیت انسان

فطرت و (نفس ملهمه) انسان (وجدان اخلاقى), چه اندازه در ساخت و شخصیت او نقش دارند؟ و نقش وراثت, محیط, عادتهاى اجتماعى و انتخاب و اختیار انسان در این میان به چه اندازه است؟ و آیا فطرت و نفس ملهمه ملزم کننده اند؟

از نظر قرآن انسان با فطرت خداجویى خلقت شده است (روم / 30) و پیمان او باخالق خویش در (عالم الست) مورد تأکید قرار گرفته است (اعراف / 172) و نیز تأکید شده که انسان داراى نیروى شناخت خوبى و بدى و خیر و شر و به تعبیر قرآن فجور و تقوى است (شمس / 8) و با این که در جهان آفرینش زمینه طورى است که شخص مى تواند آیات روشن الهى را در آن ببیند, (قد تبیّن الرشد من الغى) اما او مى تواند راه رشد را انتخاب کند و یا به راه (غیّ) گام بگذارد و مى تواند با ه

/ 0 نظر / 12 بازدید