# معصومین

امام حسین (ع)

وکربلانیزورایهرکرانهای،قطعهایدرابدیتاست.هرجاکهانساناست،کربلانیزهستوهرجاکهزندگیهست،عاشوراحضوردارد؛چهآنکهکربلابسترزندگیوعاشوراصحنهرویاروییهمیشگیانسانباشیطاناست.سنتیادکردحماسهعاشورا،همهسالهشوروولولهایخاصدرکشورمانبرپامیکند. امسالنیزهمچونسالهایگذشته،چندروزپیشازفرارسیدنماهمحرم،تکاپویمحسوسیهمهجابهچشممیخورد. تکاپوییکهیکباردیگراینسؤالرامطرحمیکندکهحقیقتاًاینحسین)ع(کیستکهجانهاهمهشیفته،بلکهدیوانهاوست؟اباعبداللهالحسین)ع(دریکنیمروزداغبرساحلتشنگیقدبرافراشتوحماسهایآفریدکهتوفندهودامنگستردرآوندهایتاریخجریانداردوامروزوهرروزچراغراهانسانهاست
/ 0 نظر / 11 بازدید

حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله

  شجره‌نامه پیامبر پدر بزرگوار رسول خداعبدالله،پسرعبدالمطلب،و مادر ارجمندشآمنهدختر وهباست. اجداد او عبدالمطلب بنهاشمبنعبد منافبنقصی بنکلاببنمرةبنکعب بنلؤیبنغالببنفهربنمالکبننضر بنکنانهبنخزیمةبنمدرکةبنالیاسبنمضربننزاربنمعدبنعدنان،همگی موحد و از مردان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید