شیمی آلی

در حقیقت تا حدود سال 1950، بسیاری از شیمیدانها تصورمی‌کردند که ترکیبات آلی باید در ارگانیسم های زنده بوجود آیند و درنتیجه ، هرگز نمی‌توان آنها را از مواد غیر آلی تهیه کرد. ترکیبهایی کهاز منابع آلی بدست می آمدند، یک چیز مشترک داشتند: همه آنها دارای عنصرکربنبودند. حتی بعد از آن که روشن شد این ترکیبها الزاما نباید از منابعزنده به دست آیند، بلکه می‌توان آنها را در آزمایشگاه نیز تهیهکرد.

بهتر آن دیدند که برای توصیف آنها و ترکیبهایی مانند آنها، همچنان از واژه آلی استفاده کنند. تقسیم ترکیبها به غیر آلی و آلی تابه امروز همچنان محفوظ مانده است.

منابع مواد آلی

امروزه گرچه هنوز مناسب‌تر است که بعضی ازترکیبهای کربن را از منابع گیاهی و حیوانی استخراج کنند، ولی بیشترآنها را می‌سازند. این ترکیبها را گاهی از اجسام غیر آلی مانندکربناتهاوسیانیدهامی‌سازند، ولی اغلب آنها را از سایرترکیبهای آلی بدست می‌آورند. دو منبع بزرگ مواد آلی وجود دارد کهترکیبهای آلی ساده از آن بدست می‌آیند:
نفت
وزغالسنگ؛ هر دو منبع به معنی قدیمی خود ، آلی‌اند، زیرا فرآورده هایتجزیه و فساد گیاهان و جانوران به شمار می آیند.

این ترکیبهایساده بعنوان مواد ساختمانی اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرند و با کمکآنها می‌توان ترکیبهایی بزرگتر و پیچیده‌تر را تهیه کرد. با نفت و زغالسنگ بعنوانسوختهایفسیلی، باقیمانده از هزاران سال و تجدید نشدنی ، آشنا هستیم. اینمنابع ، بویژه نفت ، بمنظور تامین نیازهای پیوسته رو به افزایش ما بهانرژی، با سرعتی نگران‌کننده مصرف می‌شوند.

امروزه ، کمتر از ده درصدنفت مصرفی در تهیهموادشیمیایی، بکار گرفته می‌شود. بیشتر آن برای تامین انرژی بسادگیسوزانده می‌شود. خوشبختانه ، منابع دیگر انرژی ، مانند خورشیدی ، زمینگرمایی ، باد ، امواج ، جزر و مد ،انرژیهسته‌اینیز وجود دارد.

زیست توده

چگونه و در کجا می‌توانیم منبع دیگری از مواد اولیهآلی پیدا کنیم؛ بی شک باید به جایی روی آوریم که مبدا اولیه سوختهایفسیلی است، یعنی زیست توده biomass ، ولی این بار بطور مستقیم و بدوندخالت هزاران سال. زیست توده ، تجدید شدنی است، براحتی مورد استفادهقرار می‌گیرد و می‌تواند تا موقعی که بر روی اینسیارهزندگی می‌کنیم، تداوم داشته باشد.

در ضمن عقیده بر این است کهنفت خیلی گرانبهاتر از آن است که سوزانده شود.

 

ویژگی ترکیبات کربن

 

براستی چه ویژگی خاصی در ترکیبهای کربنوجود دارد که لازم است آنها را از ترکیبهای یکصد و چندعنصردیگرجدولتناوبیجدا کنیم؟ دست کم ، بخشی از پاسخ چنین است: ترکیبهای بسیارزیادی از کربن وجود دارد ومولکولآنها می‌تواند بسیار بزرگ و بسیار پیچیده باشد. شمار ترکیبهای کربن‌دار، چندین برابر ترکیبهایی است که کربن ندارند. این ترکیبهای آلی را بهخانواده هایی تقسیم می‌کنند که معمولا در ترکیبهای غیرآلی ، همانندیبرایشان وجود ندارد.

بعضی از مولکولهای شناخته شده آلی ، هزاراناتمدارند و آرایش اتمها در مولکولهای نسبتا کوچک ممکن است بسیار پیچیدهباشد. یکی از دشواریهای اساسی شیمی آلی ، یافتن چگونگیآرایشاتمهادر مولکولها ، یعنی تعیین ساختار این ترکیبهاست.

 

واکنشها در شیمی آلی

راههای زیادی برای خرد کردن مولکولهایپیچیده یا نوآرایی آنها بمنظور تشکیل مولکولهای تازه وجود دارد. راههایزیادی برای افزودن اتمهای دیگر به این مولکولها یا جانشین کردن اتمهایتازه به جای اتمهای پیشین وجود دارد. بخشی ار شیمی آلی صرف دانستن اینمطلب می‌شود که اینواکنشهاچه واکنشهایی هستند، چگونه انجام می‌شوند و چگونه می‌توان از آنها درسنتز ترکیبهای مورد نیاز استفاده کرد.

 

گستره اتصال اتمهای کربن در ترکیبات کربن

 

اتمهای کربنمی‌توانند به یکدیگر متصل شوند. گستره اتصال آنها به هم ، به اندازه‌ای

/ 0 نظر / 8 بازدید