قانون بویل

قانون بویل : چنانچه تعداد مولکولها و دمای گازثابت باشند فشار وارد شده به وسیله گازبا حجم اشغال شده توسط گاز نسبت معکوس دارد.                                                            P=k/V 

دراین عبارت P فشار وV  حجم و k مقدار ثابتی است که تعداد مولکولهای گاز ودما را به حساب می آورد.

باتوجه به ثابت بودن k دردمای ثابت برای تعداد معینی گاز ،می توان رابطه زیر را نیزنتیجه گرفت.                      

                                                                 P1  V1= P2  V2  

کسب درآمد از طریقاینترنت

/ 1 نظر / 6 بازدید
زهرا

واقعا عالی بود خیلی کمکم کرد مطالبتون بازم ممنون.[لبخند]