انرژی برق

یک سیم مسی همدارای تعداد زیادی اتم و در نتیجه الکترون است. هر گاه ما بتوانیم توسطیک نیرویی الکترونهای در حال چرخش به دور هسته را از مدار خود خارجکنیم و در یک جهت معین به حرکت در آوریمجریانالکتریکی برقرار می‌شود. پس این نکته را دریافتیم که جریان برقچیزی جز حرکت الکترونها نیست، البته این حرکت بصورت انتقالی انجاممی‌شود، یعنی یک اتم تعدادی الکترون به اتم کناری خود می‌دهد و اتمکناری نیز به همین ترتیب تعدادی الکترون به اتم بعدی می‌دهد و بدینصورت جریان برقرار می‌شود. پس هر گاه که گفته شود جریان برق کم یا زیاداست، یعنی تعداد الکترونهایی که در مسیر سیم در حال حرکت هستند کم یازیاد است.

    ولتاژ

آیا یک منبع که ولتاژش بیشتر باشد برق بیشتری تولیدمی‌کند یا منبعی که جریانش بیشتر باشد؟ هرگاه یک اتم الکترنهایش را ازدست دهد بار منفی آن کم می‌شود و به اصطلاح بطور مثبت باردار شده است،بین بار مثبت و منفی نیروی جاذبه وجود دارد و نیروی جاذبه یک عددالکترون با نیروی جاذبه یک عدد پروتون برابر است. به همین جهت است کهدر اتم هر پروتون برای خود یک الکترون اختیار می‌کند تا اینکه بارالکتریکی اتم خنثی شود. در حالت عادی تمام اتمهای یک سیم از نظر بارالکتریکی خنثی هستند، وقتی ما توسط نیروی خارجی الکترونهای اتمهای سیمرا جدا می‌کنیم و آنها را به یک سمت هدایت می‌کنیم آن طرف سیم کهالکترونها به آنجا هدایت شده‌اند دارای زیادی الکترون است، پس بارشمنفی می‌شود و طرف دیگر که کمبود الکترون دارد بارش مثبتمی‌شود.
در نتیجه بین دو سر سیم یک اختلاف بوجود می‌آید ایناختلاف بصورتانرژیپتانسیل در دو سر سیم ذخیره می‌شود تا زمانی که راهی برای خنثیشدنش پیدا کند. پس در این حالت هیچگونه جریانی در سیم و جود ندارد وفقط یک انرژی پتانسیل دو سر سیم ذخیره شده است که به این نیروی پتانسیلولتاژ الکتریکی گویند. حال چنانچه نیروی خارجی قطع شود الکترونها بهسرعت به جای قبلی خود برمی‌گردند و در یک لحظه چریان برقرارمی‌شود.
پس تا زمانی که نیروی خارجی وجود دارد نمی‌گذارد کهالکترونها از مسیر همان سیم به جای خود برگردند، پس باید راه دیگریپیدا کنند. برای همین اگر توسط یک سیم دیگر که میدان خارجی آن را تحتتأثیر خود قرار نداده باشد دو سر سیم قبلی را به هم وصل کنیم الکترونهاراهی برای حرکت به سمت مکان کمبود الکترون پیدا می‌کنند در نتیجه جریاندر سیم برقرار می‌شود. پس نتیجه گرفتیم که در یک مدار الکتریکی کاراصلی را جریان انجام می‌دهد و ولتاژ فقط یک نیروی ذخیره شده است کهباعث به حرکت در آوردن الکترونها می‌شود. حال برای بهتر متوجه شدناینکه ولتاژ چگونه باعث به حرکت در آوردن الکترونها (برقراری جریان) می‌شود، به مثال زیر دقت کنید:
فرض کنید دو لیوان داریم که یکیپر و دیگری نصفه است. لیوانها را در کنار هم قرار داده ، می‌دانیم کهبین این دو لیوان اختلاف مقدار آب وجود دارد. همانگونه که بین دو سرسیم اختلاف مقدار الکترون وجود داشت اگر این لیوانها چندین ساعت هم درکنار هم قرار بگیرند هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اما چنانچه توسط یک لوله تهدو لیوان را به هم وصل کنیم آب از طرف لیوان پر تر به سمت لیوان نصفهحرکت می‌کند تا زمانیکه سطح آب درون دو لیوان به یک اندازه شود. پس دراینجا اختلاف آب است که باعث حرکت می‌شود و در آنجا اختلاف الکترون)اختلاف پتانسیل( که این اختلاف پتانسیل خود دارای مقدار است که به آنمقدار ولتاژ می‌گویند.

کسب درآمد از اینترنت بدون نیاز بهسرمایه وتخصص

در ازای هر کلیک 100 ریال دریافتکنید

هفت راه متفاوت برای کسب درآمد از طریقاینترنت

درآمد ماهیانه 300 هزار تومان ازاینترنت فقط با روزی یک ساعت کار

 

افزایش بازدید کنندگان سایت به طرز عجیب

افزایش ترافیک سایت و وبلاگ

 

با بازدید از هر وبسایت 100 ریال دریافت کنید

و با جذب زیر مجموعه درآمد خود را افزایش دهید(توباکس)

افزایش رنکینگ سایت و وبلاگ در الکسا و گوگل

/ 0 نظر / 8 بازدید