ایدز

شرح بیماری ایدز عبارت‌ است‌ از بوجود آمدن‌ ضعف‌ عمده‌ دردستگاه‌ ایمنی‌ بدن‌)نقص‌ایمنی‌(. این‌ امر باعث‌ کاهش‌ توانایی‌ بدن‌ در مقابله‌ با عفونتها وتوانایی‌ سرکوب‌ سلول‌های‌ غیرطبیعی‌ مثل‌ سلول‌های‌ سرطانی‌ می‌شود. ویروس‌ ایدزسلول‌های‌ ایمنی‌موجود درخون‌ )لنفوسیت‌ها) و سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در بافت‌ها مانندمغزاستخوان‌،طحال‌،کبد وگره‌های‌لنفاوی‌ را درگیر می‌سازد. این‌ سلول‌ها در تولیدپادتنبرای‌ مقابله‌ بابیماریها وسرطانها نقش‌ دارند. در مجموع‌ باید گفت‌ که‌ ایدز یک‌ نوع‌ نقص‌ ایمنی‌ثانویه‌ است‌ که‌ در سیر عفونت‌ با ویروس‌ ایدز ایجاد می‌شود.


علت بیماری عامل بیماری ایدز یک نوعویروس از گروهرترو ویروسهااست که باعث کاهشتوانایی سیستم ایمنی بدن میزبان می‌شود. علایمی که ما در بیماری ایدزمی‌شناسیم مربوط به بیماریهایی است که در اثر نقص دستگاه ایمنی بدنتولید می‌شوند. در اکثر بیماریهای ویروسی وضع به این منوال است کهسلولهای مملو از ویروس ویروسها را آزاد کرده و این ویروسها خود را باپادتنهای آماده مواجه می‌بینند. در چنین وضعی بیماری شخص برطرف می‌شود. اما در مورد ویروس ایدز وضع به گونه‌ای دیگر است.

در اینجااولین ویروسی که وارد اولین سلول میزبان می‌شوند از حمله پادتنها درامان می‌مانند. ویروسهای جدیدی که از سلول خارج می‌شوند بعضا توسطپادتنهاخنثی می‌شوند اما ژنهایاولیه در درون سلول میزبان به تولید ویروس ادامه می‌دهند. ممکن است کهویروس در بدو ورود به سلول میزبان به صورت غیر فعال درآید و بعد ازگذشت چندین سال به مساعد شدن اوضاع فعالیت بیماریزایی خود را آغاز کند. این ویروس دستگاه ایمنی بدن را تضعیف می‌کند و در این یکسرماخوردگیساده هم می‌تواندبرای شخص مشکل ساز باشد. سیر بیماری و علایم آن ابتلا به بیماری ایدز در اغلب موارد باعوارض ساده‌ای ماننداسهال، خارش پوست و افزایشخفیف حرارت بدن شروع می‌شود. این عوارض پس از چند هفته خودبخود برطرفمی‌شود و شخص خیال می‌کند که به سرماخوردگی دچاربوده است. از آنجا کهساخته شدن پادتنهای موثر حدود 14 روز طول می‌کشد دراین زمان جدال بینویروسها و پادتنها در جریان است. پس از سپری شدن این مرحله دورانی فرامی‌رسد که حال شخص بیمار خوب می‌شود اما در خون او پادتن ضد ایدز رامی‌توان تشخیص داد و از خون وی ویروس ایدز را بدستآورد.
لنفوسیت T4که مبتلا شده است شروع به تقسیم می‌کند همینامر باعث تورمغددلنفاوی می‌شود. تورم غدد لنفاوی گاه ماهها یا سالها بعد از ابتلایاولیه پدیدار می‌شود و می‌تواند مدتها به همان حال باقی بماند. دربسیاری از موارد هم ناراحتیهای جدی دیگری به آن اضافه می‌شود. بیماراناکثرا به شدت لاغر می‌شوند چون دیواره روده آنها مواد غذایی را بطورکامل جذب نمی‌کند. در اروپا که تغذیه مردم رضایت بخش است کم شدن وزنچندان مخاطره آمیز نیست. اما در بعضی کشورهای جهان سوم که مردم با سوءتغذیه دست به گریبانند کاهش وزن فرد را نحیف می‌کند.عرق کردندر شب و احساس خستگی ، التهاب بیضه‌ها از سایر علایم این بیماری است. مرحله بعدی که در آن تصویر نهایی بیماری ایدز به نمایش گذاشته می‌شودحاصل از درهم شکسته شدن کامل سیستم دفاعی بدن است. تعداد سلولهایلنفوسیت T4به شدت کاهش یافته است و در این حالت انواعبیماریهای باکتریایی ، ویروسی و انگلی قادر هستند که فرد مبتلا را ازپای بیاندازند.
عوامل تشدید کننده بیماری تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌. همجنس‌بازها در معرض‌ بیشترین‌ خطرهستند.

  • بی‌بند و باری‌ جنسی‌
  • استفاده‌ از سرنگهای‌ آلوده‌ برای‌ تزریق‌ مواد مخدر
  • تزریق‌ خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ آلوده‌
  • مواجهه‌ کارکنان‌ بیمارستانها و تکنسینهای‌ آزمایشگاهی‌ با خون‌، مدفوع‌ ، یا ادرار افراد آلوده‌ به‌ ویروس‌ ایدز.

پیشگیری‌

از تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌ یا افرادی‌ که‌ مواد مخدرتزریقی‌ مصرف‌ می‌کنند خودداری‌ شود.

  • از بی‌بندوباری‌ جنسی‌ خودداری شود.
/ 0 نظر / 19 بازدید