کانی

تبلور

معمولا کانی‌ها بصورت اشکال منظم هندسی متبلور می‌شوند که به آنهابلور می‌گویند. بلور رامی‌توان به عنوان جسمی که دارای ساختمان اتمی منظم است، تعریف کرد. هرگاه بلور رابطور مداوم به قطعات کوچک تقسیم کنیم‏، به جایی می‌رسیم که دیگر قابل تقسیم کردننیست. این جز کوچک غیر قابل تقسیم ، معمولا دارای شکل هندسی منظم است که اتم‌هایتشکیل دهنده بلور در رئوس ، مراکز سطوح ، وسط یال‌ها و یا مرکز آن قرار دارند و بهنام واحد بلور یا سلول اولیه خوانده می‌شود. هر جسم متبلور از پهلوی هم قرار گرفتنتعداد زیادی سلول اولیه تشکیل شده است که به نامشبکه بلورنامیده می‌شود. بسته به عناصرقرینه‌ای که در سلول اولیه وجود دارد، اجسام متبلور را به 7 سیستم شاملسیستم مکعبی،تتراگونال،تری گونال،هگزا گونال،ارتورومبیک،مونوکلینیکوتری کلینیکتقسیم می‌کنند.

خواص عمومی کانی‌ها سختی

سختی را می‌توان به صورت مقاومت کانی در برابر خراشیده شدن تعریفکرد. در کانی شناسی ، سختی یک جسم را با جسم دیگر می‌سنجند. طبق تعریف اگر جسمی ،جسم دیگر را مخطط کند از آن سخت تر است. برای سنجش سختی کانی‌های مختلف 10 کانی رابه عنوان مبنای سختی انتخاب کرده‌اند و سختی سایر کانی‌ها را نسبت به آنهامی‌سنجند. این مقیاس به نام مقیاس موس معروف است.

 

کانی

تالک

ژیپس

کلسیت

فلوئورین

آپاتیت

ارتوز

کوارتز

توپاز

کرندوم

الماس

درجه سختی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

کلیواژ

برخی از بلورها در امتدادهای بخصوصی به آسانی و به صورت سطوح صافشکسته می‌شوند. این سطوح به نام سطوح رخ یا کلیواژ خوانده می‌شود. باید توجه داشتکه سهولت شکستن کلیواژ در کانی‌های مختلف متفاوت است و حتی ممکن است یک کانی دارایامتداد کلیواژهای مختلف باشد.

جرم مخصوص

جرم مخصوص به علت ناخالصی‌های موجود در کانی ثابت نیست و همیشهمقدار آن بین دو حد در نظر گرفته می‌شود. جرم مخصوص یکی از مشخصات مهمی است که توسطآن می‌توان نوع کانی را مشخص کرد.

رنگ

رنگ کانی‌ها معمولا خیلی متغیر است و بسته به عوامل فیزیکی و شیمیاییدر حد وسیعی تغییر می‌کند. بطوری که نمی‌توان آن را جز مشخصه‌های اصلی در نظر گرفت. ولی رنگ خاکه کانی یعنی رنگی که در اثر مالش آن با یک صفحه چنین حاصل می‌شود، نسبتاثابت تر است و در خیلی موارد به شناسایی کانی کمک می‌کند.

/ 2 نظر / 325 بازدید
نفس

خوب بود ممنون استفاده کردم[لبخند]

مهسا

liiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk[قلب]