اعتیاد و روش های درمان و پیشگیری از آن

اعتیاد عاملبروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی و نابسامانی هایخانوادگی و فردی است. سازمان بهداشت جهانی ( 1999( مساله مواد مخدر را اعم از تولید، انتقال، توزیعومصرف را در کنار سه مساله جهانی دیگر یعنی تولید وانباشت سلاحهای کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقروشکاف طبقاتی، از جمله مسائل اساسی شمرده است کهحیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وسیاسی در عرصه جهانی مورد تهدید و چالش جدی قرار میدهد آمار رو به افزایش مصرف مواد مخدر در دنیا بهحدی است که یکی از سم شناسان معروف دنیا به نام " لودوینگ" می گوید: " اگر غذا را مستثنی کنیم، هیچماده ای در روی زمین نیست که به اندازه مواد مخدراین چنین آسان وارد زندگی ملت ها شده باشد. در حالحاضر نیز در کشور ما مصرف مواد مخدر افزایش داشته وزمینه های بروز آسیبهای اجتماعی متعددی را فراهمنموده که درادامه به آنها اشاره می کنیم.‏ تعریفاعتیاد واژه اعتیاد از نظر لغوی، اسم مصدر عربی ازریشه " عاد " است که در فرهنگ لغت معین، به مفهومعادت کردن و خوگرفتن می باشد. در فرهنگ نامه دهخدا،اعتیاد به مفهوم" پیاپی خواستن چیزی " آمده است. سازمان ملل متحد (1950) اعتیاد را این گونه تعریفکرده است: " اعتیاد، مسمومیت حاد یا مزمنی است کهبرای شخص یا اجتماع زیان بخش می باشد و از طریقاستعمال داروی طبیعی یا صنعتی ایجاد می شود. به طورکلی چند ویژگی در خصوص اعتیاد به مصرف مواد مخدر ذکرشده است:‏ ‏- احساس نیاز شدید به ادامه استعمال داروو تهیه آن از هر طریق ممکن.‏ ‏- وجود علاقه شدید بهافزایش مداوم میزان مصرف دارو.‏ ‏- وجود وابستگیروانی و جسمانی به آثار دارو،‌ به طوری که دراثر عدمدسترسی به آن، علائم وابستگی روانی و جسمانی در فردمعتاد هویدا می شود.‏ بر اساس تعاریف فوق، معتاد کسیاست که از راههای گوناگون نظیر خوردن، دود کردن یااستنشاق، یک یا چند ماده مخدر را باهم وبه صورتمداوم مصرف می کند و درصورت قطع آن، با مسائلجسمانی، رفتاری یا هردوی آنها مواجه می شود.‏ علل وعوامل گرایش به اعتیاد اعتیاد معضلی است چندوجهی کهعلل و عوامل متعددی در بروز و شیوع آن موثر میباشند. در این میان از عوامل فردی و خانوادگی در سطحخرد و عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح کلانمی توان نام برد. برای تبیین اعتیاد در سطح کلان بهعوامل ساختاری ونارسائی بخشهای اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی وسیاسی جامعه از جمله مسئله شکاف طبقاتی،نابرابری واحساس محرومیت نسبی در حوزه اقتصادی، شکافمیان دولت وملت، ناکارآمدی مدیران، آشفتگی اجتماعی وبحران هویت در حوزه اجتماعی و فاصله ارزشها وهنجارهابا عدم انطباق میان اهداف و امکانات، تعارض ارزشهادر حوزه فرهنگی و غیره ... توجه می شود. ‏ در سطحیپایینتر که بیشتر مورد نظر روانشناسان اجتماعی است،بر محیط نزدیک و بلافصل افراد، روابط افراد، روابطفرد درارتباط با گروههای اجتماعی مانند خانواده،مدرسه ، همسالان و ... و نقش آنها در در فراهم کردنزمینه گرایش مستقیم وغیر مستقیم فرد به سوی اعتیاداشاره می شود. در این زمینه " کارسون" معتقد استعملکرد خانواده و روابط حاکم برآن، بستری برای گرایشافراد خانواده به اعتیاد است. هنچنین اعتیاد یکی ازاعضای خانواده، عامل فشارآور بالقوه ای است که میتواند اثرات نامطلوبی ایجاد کند. زمانی که والدین،مبادرت به انجام رفتار مخاطره آمیز کنند به عنوانالگو، تاثیر مستقیمی بر فرزندان خواهند داشت. دوستانو همسالان نیز تاثیر زیادی برروی همدیگر دارند، لذازمانی که فرزندان عضو گروههایی می شوند که انجامرفتارهای مخاطره آمیز و از جمله اعتیاد را تشویقکرده و شجاعت بدانند، این رفتارها در افراد افزایشخواهد یافت. ‏ در سطح فردی نیز بر شخصیت و ویژگیهایفردی، عوامل انگیزشی، گذشته فرد،‌ انواع مشکلاتجسمانی، روانی و رفتاری فرد، ضعف ایمان و اراده، ترسو اضطراب، تنهایی و افسردگی، کنجکاوی و کسب تجربه،غرائز جنسی و باورهای نادرست نسبت به اثرات مثبتمواد مخدر نظیر انرژی زائی، کاهش درد و غیره ... توجه می شود. در تحقیقات متعدد میان اعتیاد با زمینههای شخصیتی افراد همبستگی وجود دارد و هرچقدر افراداز عزم و اراده قوی برخوردار باشند، به همان نسبت دربرابر رفتارهای انحرافی دیگران از قبیل بستگان،دوستان و آشنایان مقاومت می نمایند و از ارتکاب آندوری می کنند. در حالی که افراد سست رای، سریع تحتتاثیر افراد معتاد قرارگرفته و ارزشها، هنجارها واسلوب رفتاری آنان را می پذیرند. در مجموع به نظر میرسد افرادی با روحیات ضعیف، کم طاقت در برابرمشکلات، سرخورده، فاقد اعتماد به نفس، هیجانی و ... بیشتر در معرض خطر ابتلا به اعتیاد قرار دارند. ‏ ‏سطح تحمل پذیری افراد در برابر سختی ها و ناملایماتتاثیر بسزایی در میزان گرایش آنها به اعتیاد دارد. تحمل پذیری و بردباری افراد در برابر سختی ها وناملایمات نیز به خلق و خو، ساختار فیزیولوژیکی وقدرت اراده آنها بستگی دارد. هر چه سطح تحمل افرادکمتر باشد، بیشتر به دنبال لذت جویی های آنی و راحتطلبی می روند و کمتر اهداف متعالی و بزرگی را دنبالمی کنند. امروزه متاسفانه جوانان درصدند به جایرسیدن به لذت های پایدار، از ابزارهای نامشروع وراههای میان بر برای رسیدن به لذت ها و خوشی های آنیو گذرا استفاده نمایند.‏ شخصیت های ضد اجتماعیمعمولا رفتاری را مرتکب می شوند که مورد قبول افرادجامعه نیست، ولی خود،‌ آن رفتار را ناپسند و زیانبخش نمی دانند. آنان با اتخاذ شیوه های نامناسب ازقبیل دروغ گویی، مکر و فریب، دزدی و ... برای رسیدنبه مقاصد نامشروع، حقوق دیگران را پایمال می کنند. از نشانه های شخصیت های ضد اجتماعی خودمحوری،‌ فقداناحساس گناه و پشیمانی، جلب اعتماد دیگران، بی توجهینسبت به مهربانی و اعتماد دیگران و داشتن ظاهریفریبنده و آرام است. همچنین بارزترین ویژگیهای آنها،لذت طلبی، فرار از درد و مشکلات و رهایی ازمسئولیتهای زندگی است. آنها به منظور تامین ایناهداف به اعتیاد روی می آورند، لذا بسیاری ازمعتادان، شخصیت ضد اجتماعی دارند.‏ برخی از افراد بهدلیل رهایی از دردهای جسمانی و تسکین آنها، از موادمخدر و مشتقات آن استفاده می کنند. این تسکین موقتیبرای فرد مصرف کننده، به منزله پاداش تلقی می شود. لذا استعمال مواد را ادامه داده و در نتیجه معتاد میشود. تحقیقات برروی 2105 معتاد نشان می دهد که 312نفر از آنها به علت بیماری جسمی، معتاد شده اند. یکیاز عوامل عمده ارتکاب رفتارهای انحرافی نظیر اعتیاد،احساس تنهایی است، به طوری که بعضی رونشناسان اعتیادرا بیماری تنهایی می دانند. افرادی که ارتباط

/ 0 نظر / 93 بازدید