امام حسین (ع)

وکربلانیزورایهرکرانهای،قطعهایدرابدیتاست.
هرجاکهانساناست،کربلانیزهستوهرجاکهزندگیهست،عاشوراحضوردارد؛چهآنکهکربلابسترزندگیوعاشوراصحنهرویاروییهمیشگیانسانباشیطاناست.
سنتیادکردحماسهعاشورا،همهسالهشوروولولهایخاصدرکشورمانبرپامیکند. امسالنیزهمچونسالهایگذشته،چندروزپیشازفرارسیدنماهمحرم،تکاپویمحسوسیهمهجابهچشممیخورد. تکاپوییکهیکباردیگراینسؤالرامطرحمیکندکهحقیقتاًاینحسین)ع(کیستکهجانهاهمهشیفته،بلکهدیوانهاوست؟
اباعبداللهالحسین)ع(دریکنیمروزداغبرساحلتشنگیقدبرافراشتوحماسهایآفریدکهتوفندهودامنگستردرآوندهایتاریخجریانداردوامروزوهرروزچراغراهانسانهاست

/ 0 نظر / 9 بازدید