رشته مهندسی هوا و فضا

دکتر کامران رئیسی استاد رشته مهندسی هوافضایدانشگاه صنعتی امیرکبیردر معرفی این رشتهمی‌گوید: مهندسی هوافضا مجموعه‌ای از علوم و توانایی‌های علمی و عملی در زمینهتحلیل، طراحی و ساخت وسایل پرنده‌ نظیر هواپیماها، چرخ‌بال‌ها، گلایدرها، موشک‌ها وماهواره‌ها است. این رشته بر چهار پایهآیرودینامیک 1 ، جلوبرندگی 2 ، مکانیک پرواز 3 وسازه‌های هوافضاییاستوار است.

ویدر توضیح چهار پایه علمی این رشته می‌گوید: «آیرودینامیک» به مطالعه و بررسی جریانهوا، محاسبه نیروها و گشتاورهای ناشی از آن بر روی جسم پرنده می‌پردازد و مهندس هوافضا با فراگیری این علم به تحلیل جریان‌های پیچیده در اطراف اجسام پرنده پرداخته وبا به دست آوردن نیروهای آئرودینامیکی امکان بررسی پایداری و طراحی سازه را فراهممی‌کند.

«
جلوبرندگی» به مطالعه و بررسی سیستم‌هایجلوبرنده اعم ازموتورهای پیستونی،توربینی،راکت‌ها و نحوه تولید نیروی رانش در آنهامی‌پردازد.

«
مکانیک پرواز» به مطالعه و بررسی رفتار وحرکات جسم پرنده با استفاده از اطلاعات آئرودینامیکی ، هندسی و وزنی می‌پردازد و درواقع علم مکانیک پرواز از «عملکرد» تشکیل می‌شود و «عملکرد» به بررسی برد، مسافتنشست و برخاست، مداومت پروازی در سرعت‌های مختلف و پایداری و کنترل وسایل پرندهمی‌پردازد.
و در نهایت «سازه‌های هوافضایی» به مطالعه و بررسی سازه‌های هواپیماو دیگر وسایل پرنده می‌پردازد و هدف آن طراحی سازه‌هایی است که علاوه بر استحکامکافی در برابر بارهای آئرودینامیکی و سایر بارهای استاتیکی وارد بر وسایل پرنده،حداقل وزن ممکن را نیز داشته باشند.

یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد اینرشته نیز مهندسی هوا فضا را علمی استراتژیک می‌داند که در آن از همه علوم از جملهمتالوژی ، کامپیوتر و الکترونیک استفاده می‌شود و هدف آن تربیت کارشناسانی است کهکادر مورد نیاز محاسبات ، طراحی ، تحقیقات و ساخت صنایع مختلف هواپیمایی،چرخ‌بال‌سازی و موشکی را تامین سازند. به همین دلیل دانشجویان این رشته موظف هستندکه در طی تحصیل 3 واحد پروژه بگیرند و در تابستان نیز در دفاتر مهندسی صنایع مربوطکارآموزی بکنند.آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد


در مورد مشکلات و دشواری‌های شغلیفارغ‌التحصیلان این رشته نیز دکتر رئیسی می‌گوید: مهمترین مشکل این رشته جدید بودنآن است و این که هنوز برای آن برنامه‌ریزی‌های لازم به صورت کلان تدوین نشده است ودر نتیجه پراکنده‌کاری در این رشته زیاد است و در کل جذب نیروی انسانی از کانالصحیحی انجام نمی‌گیرد وگرنه عمدتا فارغ‌التحصیلان این رشته از نظر بازارکار مشکلیندارند.

همان‌طور که پیش از این گفتیم هدف اصلی صنعت هوافضا طراحی و ساختوسایل پرنده است، در نتیجه فارغ‌التحصیلان مهندسی هوافضا می‌توانند در صنایع وموسسات تحقیقاتی هواپیمایی ، موشکی و ماهواره فعالیت بکنند و همچنین در کلیه موسساتو سازمانهایی که به نحوی از وسایل پرنده استفاده می‌کنند، به عنوان کارشناس تحقیقدر عملیات و تعمیر و نگهداری خدمت کنند. اما علاوه بر اشتغال در مراکز فوق یک مهندسهوافضا با تسلط بر علوم آئرودینامیک، طراحی سازه و روشهای طراحیتوربو ماشین‌ها توانایی‌ کار در شاخه‌هایمتعددی از مهندسی و پروژه‌های خارج از حیطه صنایع هوافضایی را نیز دارد.

دکتر رئیسی در همین زمینه می‌گوید: کاربرد زمینه‌های مطالعاتی یک مهندسهوافضا تنها به طراحی هواپیما و وسایل پرنده محدود نمی‌شود. برای مثال آئرودینامیکخودروهااز برخیجهات شباهت زیادی به آئرودینامیک هواپیما دارد و امروزه در اغلب صنایع خودروسازی بااستفاده از تونل باد و علم آئرودینامیک ، خودروهای کم مصرفتری می‌سازند. فرایندسیستم‌های کنترل صنعتی نیز با فرایندهای طراحی کنترل در وسایل پرنده بر یک مبنا استو همچنین سازه اتومبیل و کشتی مشترکات زیادی با سازه یک هواپیما دارد و بالاخرهتوربین‌های گاز یک نیروگاه یا ایستگاه پمپ گاز همانند یک موتور جت تحلیل و طراحیمی‌گردند. در نتیجه یک مهندس هوافضا علاوه بر شرکت‌های هوایی در نیروگاهها، صنایعنفت و گاز و صنایع خودروسازی فرصتهای شغلی خوبی دارد.توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه


دکتر رئیسی همچنین معتقد استکه دانشجوی این رشته باید در کارهایش نظم و برنامه‌ریزی داشته باشد چون حجم مطالبیکه در طول یک ترم ارائه می‌شود، زیاد بوده و مطالعه آنها مستلزم یک برنامه‌ریزیدقیق می‌باشد.

وی در مورد دروس مهم در این رشته نیز می‌گوید: زیربنای اینرشته ریاضیات است و همچنین فیزیک و شیمی تا حدودی لازم می‌باشد و البته همین‌جالازم است توصیه کنم که دانش‌آموزان اگر در درس زبان خارجی ضعیف هستند، وارد اینرشته نشوند چون بیشتر دروس این رشته به زبان انگلیسی وابسته می‌باشد.

آقایجهانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضای دانشگاه امیرکبیر نیز معتقد است کهدانشجوی این رشته باید آمادگی کار در کارخانجات را داشته باشد. وی در توضیحمی‌گوید: مهندسی هوافضا یک رشته فنی است و عموما کسانی که وارد رشته‌های فنیمی‌شوند، باید آمادگی کار در کارخانجات را داشته باشند و همچنین باید افراد قوی ودارای پشتکار وارد این رشته بشوند تا به یاری اراده قوی خود در پیشبرد این رشتهنوپا موفق گردند.


وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

امکان ادامه تحصیل درمقاطع کارشناسی ارشد در گرایشهای «جلوبرندگی ، مکانیک پرواز، سازه‌های هوایی ،آیرودینامیک ، هوافضا» میسر می‌باشد.رشته‌های مشابه و نزدیک به این رشته


این رشته قبلا از زیرشاخه‌هایمهندسی مکانیک بوده است لذا دارای تعداد واحدهای مشترک زیادی با رشته مهندسی مکانیکمی‌باشد.وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر

/ 0 نظر / 12 بازدید