باکتری

سهولت تغییرپذیری در باکتریها مربوط به سرعت تقسیمآنهاست. زمان تقسیم یا مدت زمانی که برای تولید یک سلول جدید در باکتریها لازم است،حدود 2 دقیقه و در مورد انسان 20 سال است. مثلا یک سلول باکتری در مدت 18 ساعت 54نسل بوجود می‌آورد. درحالیکه برای ایجاد همین تعداد نسل انسان بیش از 1000 سال زمانلازم است. پس جهش ژنی در باکتریها نسبت به موجودات عالی خیلی سریع و قابل ملاحظهاست.

 

 

تفاوت یوکاریوتها با باکتریها

در کره خاکی تنها دو نوع سلول توسط کلیهارگانیسمهای زنده تولید می‌شود. سلولهای پروکاریوت (یا هسته ابتدایی). در این گروههسته ، فاقد غشا است و شامل کلیه باکتریهاست. پروکاریوتها شامل یو‌باکتریها(باکتریهای حقیقی) و آرکئی باکترها (باکتریهای قدیمی) است. اما گروه دیگریوکاریوتها هستند که دارایغشایهسته و هسته حقیقی می‌باشند. اینگونه هسته در تمام ارگانیسمهای دیگر مانند Algae )جلبکها) Fungi (قارچها( ،پروتوزوئرها (protozoa) وگیاهان (Plant) وجانوران (Animals) یافت می‌شود. پاتوژنهایانسانی تنها در میان یوباکتریها یافت می‌شوند.

مشخصات سلول باکتری

اکثر باکتریها پوشش سلولی (cell envelope) تولیدمی‌کنند که شاملغشایپلاسمایی ،دیواره سلولی (cell wall) وپروتئینها وپلی ساکاریدهایتشکیل دهنده آن می‌باشد. بعضی از باکتریها کپسول یا لایه چسبنده تولید می‌کنند. فیلامانهای خارجی (فلاژل وپیلی) ممکن است در باکتریها بوجود آید. دیواره سلولی ، ساختمان سخت و مقاومی است کهپروتوپلاست را احاطه کرده و آن را از آسیب فیزیکی و شرایط کاهشفشاراسمزی محیط خارج حفاظت می‌کند. معمولا به باکتری اجازه می‌دهد تا در برابر سطحوسیعی از شرایط محیطی ایستادگی کند پروتوپلاست ازغشایسیتوپلاسمی و محتویات آن تشکیل شده است.

از نظر محتویات سلولی ،باکتریها سلولهای ساده‌ای هستند. ساختمان اصلی سیتوپلاسم آنها شامل شبکه فیبریلیکروماتین مرکزی یا نوکلئوتید (Nucleoid) می‌باشد که توسط سیتوپلاسم بی‌شکل حاویریبوزوم‌ها احاطه شده‌است. اجسام انکلوزیون سیتوپلاسمی یا گرانولهای ذخیره انرژی ، بسته بهگونه‌های باکتری ماهیت شیمیایی متفاوتی دارند و مقدار آنها به مرحله رشد و محیطبستگی دارد. بعضی از ساختمانهای سلولی از قبیل آندوسپورها فقط به تعداد کمی ازباکتریها محدود می‌شوند.

 

طبقه بندی باکتریها باکتریهای پست

این باکتریها تک یاخته‌ای بوده و اگر کروی یا بیضوی باشند،کوکوسو اگر میله‌ای شکل یا دراز باشند،باسیلو اگر خمیده باشندویبریونو چنانچه مارپیچی شکل و غیرقابل انعطاف باشند،اسپریلو اگرفنری و قابل انعطاف باشند،اسپیروکتنامیده می‌شوند.

باکتریهای عالی یا رشته‌ای

این باکتریها رشته مانند و اغلب غلاف‌دار هستندو اغلب اوقات شاخه‌های حقیقی ایجاد کرده ، میسلیوم تشکیل می‌دهند و چون تشکیلاتمنشعب ایجاد می‌کنند، لذا اکتینومیست نامیده می‌شوند. بنابراین باکتریها از نظر شکلبه 6 گروهگرد ، دراز ، خمیده ، مارپیچی ، فنری ومنشعبتقسیم می‌شوند.

اجزای ساختمانی باکتریها فلاژلها (Flagella)

فلاژلها ، فیلامانهای پروتئینی به طول و قطر یکنواختمی‌باشند و موجب تحرک شبیه به شنای سریع و مستقل اغلبباکتریهاپاتوژنیک می‌گردند فلاژل در سه قسمت فیلامان ، قلاب و جسم پایه تشکیل شده است. پایه فلاژل در غشای پلاسمایی قرار گرفته است. لنگرگاه و تعداد فلاژل در باکتریهافرق خواهد کرد.

فیمبریاها

فیمبریاها که پیلی هم نامیده می‌شوند، فیبریلهای شبیه مو هستندبه اندازه 0.004 تا 0.008 میکرون هستند. این ارگانل بامیکروسکوپالکترونی در سطح باکتریهای مختلف قابل رویت هستند. آنها مستقیم‌تر ، نازکتر وکوتاهتر از فلاژلها هستند. این رشته‌ها در غشای پلاسمایی سلول میکروبی لنگرمی‌اندازد.

هسته باکتری

هسته سلول را میتوان بعد از رنگ آمیزی اختصاصی بامیکروسکوپنوری مشاهده کرد. در مقایسه با سلولهای عالی مواد ژنتیکی باکتریها و سایر

/ 0 نظر / 34 بازدید