ماهی

موجودات زیادی شبیه به ماهی هستند و ماهی نامیدهمی‌شوند اما در برخی موارد این نامگذاری اشتباه است. مثلاآمفیوکسوسولامپریرا ماهی می‌دانند امااین جانوران با ماهیان ولاقعی منقرض شده و کنونی جهان اختلاف فاحشیدارند. ماهی در واقع موجودی است که حداقل دارای آرواره و فک بوده،اسکلت غضروفی یا استخوانی داشته و دارای باله‌های شنا زوج و فرد است.

ماهیان شامل دو رده ماهیهای غضروفی و ماهیهای استخوانی هستند.

 

ماهیان غضروفی

 

در سرتاسر دریاهاکوسه ماهیانوسفره‌ ماهیانکه از 30 سانتیمترتا 17 متر اندازه بدنشان متغیر است زیست می‌کنند. این ماهیان یاگوشتخوارند یا لاشه‌خوارند. بدن ماهیان غضروفی سنگین‌تر از آب است. جسممهره از لایه‌های غضروف پیراموننوتوکوردیا درون آن تشکیلمی‌شود و باله دمی دارای دو شاخه نابرابرهتروسرکالاست. اکثر ماهیان دارایپولک هستند بعضی ماهیها فاقد پولک هستند.

این ماهیان دارایجمجمه غضروفی هستند هفت کمان یا قوس غضروفی در این ماهیان موجود است. اولین قوس تغییر شکل یافته و آرواره فوقانی یاپلاتوکوردراتو آرواره پایینمکملرا تشکیل می‌دهد. علاوه بر ستونمهره‌ها که غضروفی است کمربند سینه‌ای و کمربند لگنی وجود دارد. سیستمعضلانی در ماهیان غضروفی ساده بوده و عضلات محوری توسط یک لایه جداکننده به عضلات پشتی و شکمی تقسیم می‌شود.

در اغلب ماهیانغضروفی تعدادی دندانهای تیز و برنده وجود دارد. روده ماهیان غضروفیمعمولا به دو بخش تقسیم می‌شود. در بخش کوچکتر دیواره یا دریچه‌ایمارپیچی جهت افزایش سطح جذب غذا وجود دارد و در بخش انتهایی روده ،غده‌ای به نامغده روده‌ایبه روده متصل می‌گردد. نقش این غده دفع نمک در ماهیان غضروفی است.

!!قلب ماهیان غضروفی

قلب دارای چهار بخش است اما فقط دو قسمت بهنام دهلیز و بطن مشابه دو دهلیز و دو بطن موجود درمهره‌داران عالیاست. چندینسیاهرگ عمده در میان ماهیان غضروفی موجود است از جملهسیاهرگ کاردینال.

 

تنفس ماهیان غضروفی

 

وسیله تنفسآبشش است. هر آبشش به دو بخش تقسیم می‌شود به هر یک از بخشها ،همی‌برانشو به هر آبششهولوبرانشگفته می‌شود. ماهیان غضروفیاز 5 تا 7 جفت آبشش دارند. یک جفت سوراخ را که در تنفس نقش ندارد و درقسمت قدامی چشم اسپیراکل است نیز ضمیمه دستگاه گوارش است. در برخی کوسهماهیان بخش کوچک از آبشش به نام شبه آبشش دروناسپیراکلقرار می‌گیرد.

تولید مثل ماهیان غضروفی

اکثر گونه‌هایماهیان غضروفیزنده‌زا هستنداما برخی از کوسه ماهیان و سپر ماهیان تخم گذار هستند گونه‌های زنده‌زابزرگتر بوده و در آبهای عمیق زیست می‌کنند. باله شکمی نرها دارایاندامی به نامکلاسپراست کهبه هنگام جفتگیری به اندرون کلوآک ماهی ماده و از آنجا به درون اویداکترانده می‌شود.

ماهیان استخوانی

این بزرگترین رده مهره‌داران دارای دو زیررده است. در ماهیهای باله گوشتی اولیه باله‌های سینه‌ای و شکمی محتویاستخوانهای درونی هستند که شباهت زیادی به استخوانهای اندامهای حرکتیمهره‌داران خاکزی دارند. همچنین کیسه‌های هوایی حلقی به جای شش عملمی‌کنند. امروزه فقط 4 گروه از این ماهیها باقی مانده است که عبارتندازسلاکانتهاو سه گروه ازریه‌دارها. در عوض در زیر رده باله شعاعیها ، باله‌های زوجی را اشعهسوزن مانند نگهداری می‌کنند و کیسه هوایی نیز معمولا بهمثانه شنامبدل شده است.


 

قسمتهای مختلف ماهیان استخوانی

  • باله دمی:باله دمیماهیان را عمدتا به دو گروه اصلیهتروسرکالوهوموسرکال
/ 0 نظر / 20 بازدید