انرژی

این روزها همه صحبت ازصرفه جویی در مصرف انرژیاستو دانشمندان بیشترین تلاش خود را صرف پیدا کردن راههایی برای بدستآوردن انرژی بیشتر و ارزانتر می‌کنند و ازباد،خورشید،جزرو مد دریاهاوانرژیموجود در اتمهانیز مدد می‌جویند. اما جالب است بدانید که همیندانشمندان هم به سختی می‌توانند، تعریف دقیقی از انرژی ارائهکنند.

در حقیقت اگر انرژی را به صورت "کار ذخیره شده" یا"توانایی انجام کار" تعریف کنیم، توانسته‌ایم تا حدود زیادی تعریفیاز انرژی ارائه نمائیم. هر چند که این تعریف چندان جامع و کامل نیست. در حقیقت وجود ما و دنیای اطراف ما بدون وجود انرژی و حتی تبدیل آنبه صورتهای گوناگون امری محال است. لذا انرژی نه از بین می‌رودونه به وجود می‌آید!

در تعریف انرژی می‌توانیم بگوییمکه: انرژی توانایی انجام کار است. یعنی تمامی موجودات برای انجام کارباید غذا مصرف کنند تا این غذا بصورت انرژی در ماهیچه‌های آنها ذخیرهشود که در موقع لازم بتوانند از آن استفاده کنند. با پیشرفت و انقلابتکنولوژیک تمامی دستگاهها و ماشینها به نوعی از انرژیهای مختلفاستفاده می‌کنند. مثلا ماشینبنزینمصرف نکند برای ما نمی‌تواند کار انجام دهد یا یخچال انرژی الکتریکیمصرف نکند، نمی‌تواند عمل سرمایشی انجام دهد.

در حقیقت انرژیهمواره از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود و همین امر کارها را بهسرانجام می‌رساند. برای نمونه انرژی موجود در دریاچه‌های پشت سدها ،انرژی ارتفاعی است. خودورهای در حال حرکت ، مثل بسیاری از اشیا متحرکدیگر ، دارای انرژی حرکتی هستند. در کمان تیراندازی انرژی کششی نهفتهاست و درابرهایباران زانیز می‌توانیمانرژیالکتریکیرا بیابیم. اما این انرژی کار آمد و مهم را چگونهاندازه گیری می‌کنند!؟

موقعیت جهانی انرژی

سرنوشت انسانها بر این روال است که در مقابل خطر متحد می‌شوند. ولی بر عکس در موردمراکز هسته‌ایعقاید بسیارمتفاوت است. زیرا بعضی از ملتها از دیگری می‌ترسند. در چنین شرایطی ،قانون طبیعی اتحاد به علت استفاده نادرست توسط قانون دیگر طبیعت بهنام عدم اعتماد جایگزین می‌شود.

بخشی از مردم به انرژی توجه بیشتری دارند و تنها راه حل را درافزایش مصرف انرژی الکتریکی که ازانرژیاتمی تولید می‌شود، می‌دانند و تصور می‌کنند که افزایش تکنیک ،سبب کاهش خطر به میزان قابل توجه برای همه خواهد بود. آنان در اتم ،در ادامه آنچه که در شیمی ، درهواپیمایی، درپزشکی و درتحقیقاتفضایی انجام یافته ، پیشرفت حتمی را می‌بینند.

بعضی دیگر از انرژی اتمی بیمناک هستند آنهابمباتمی را بخاطر می‌آورند که به توسطمواد رادیواکتیوتشعشعات هسته‌ای نامرئیرابوجود می‌آورند، که برای محیط زیست بسیار زیان بار است.

طرفداران استفاده از انرژیهای غیر هسته‌ای ، اجتماع طبیعت و علمرا جویا هستند تا روشهای دیگری را برایتولید انرژیو برای انرژیگیری بوجود می‌آورند.

اندازه گیری انرژی

بدون تردید اندازه گیری انرژی با توجه بهاهمیت زیاد آن ، باید بسیار دقیق باشد، آن هم با ارزش روز افزون انرژی، که دنیا را دگرگون ساخته است. برای اندازه گیری انرژی واحدهایی وجوددارند که معروفترین آنها "کیلو وات - ساعت" (KWh) است. میزان مصرف برقهر وسیله برقی خانگی را با همین واحد اندازه گیری می‌کنند.

منابع انرژی

ما برای تأمین انرژی مورد نیاز خود سه گروه انرژیرا در اختیار داریم. گروه اول مواد سوختی سنگواره‌ای ، از قبیل زغالسنگ ، نفت و گاز طبیعی هستند که بازمانده گیاهان وجانورانی می‌باشند کهمیلیونها سال قبل می‌زیسته‌اند. جالب اینکه ، این منابع بسیار مهمانرژی ، که می‌توان از آنها دارو و بسیاری از مواد مصنوعی ارزشمند دیگررا تهیه کرد، در حجم وسیعی سوزانده می‌شوند.

گروه دوم منابعانرژی تجدید شدنی است. مانند خ

/ 0 نظر / 56 بازدید