حضرت خدیجه (س)

جریان خواستگاری و ازدواج رسول خدا صلّی الله علیه وآلهو سلّم با خدیجه خواندنی و مفصّل است. خدیجه به رسول خدا گفت:
من برای شما زنی را در نظر گرفته‌ام.
رسول خدا فرمود:«او کیست؟
خدیجه عرض کرد:« او کنیز شماخدیجه است.
خدیجه که یکی از ثروتمندان عرب به شمار می آمد و نوشتهاند هشتاد هزار شتر و پول های فراوانی در دست افراد مختلف برای تجارت داشت، وقتی میخواست با رسول خدا ازدواج کند، گفت:به خدا قسم ای محمـد، اگر مال تو کم است، مال منزیاد است. کسی که خودش را در اختیار تو می‌گذارد، چگونه مالش را در اختیارتنگذارد؟! من با تمام اموال و کنیزانم در اختیار توام.

خدیجه بعد از ازدواجبا رسول خدا به عمویش، ورقه، فرمود:
این اموال مرا بگیر و نزد محمـد ببر و به اوبگو من تمام اموال و بردگان و آنچه را در اختیار من است به او هدیه می‌کنم.ورقه اینخبر را در بینزمزم ومقامابراهیم با صدای بلند به گوش همه مردم رسانید و آنها را شاهد گرفت.

در جریان کناره گیری رسول خدا از خدیجه قبل از ایجاد نطفه فاطمهعلیهاالسلام، پیامبرعماریاسررا نزد خدیجه فرستاد و فرمود به او بگو:

ای خدیجه گمان مبر که کناره گیری من از توست. نه، خداوند به من چنین امر فرمودهاست. گمانی جز خیر مبر و بدان، خداوند هر روز چندین بار به ملائکه اش به تو مباهاتو فخر می‌کند.

خدیجه علیهاسلام در هنگام زایمان فاطمه علیهاسلام تنها بود و زن های مکه وقریش از او کناره گرفتهبودند. خدیجه را غم و اندوه فرا گرفته بود که ناگهان چهار زن بلندقامت شبیه زن‌هایبنی هاشموارد اتاقش شدند.
خدیجه ترسید. آنها عرضه داشتند:
محزون مباشای خدیجه. ما فرستادگان پروردگار توایم. ما خواهران توایم: ساره و آسیه و مریم وصفرا. آمده ایم تا تو را کمک کنیم.
امامصادق
علیه السلام فرمود:
وقتی خدیجه علیهاسلام وفات کرد، فاطمه علیهاسلامبه رسول خدا پناه برد. به دور پیامبر می‌چرخید و می‌گفت:«پدر جان، مادر من کجاست؟

جبرئیل علیه السلام نازل شد و عرضه داشت:
ای رسول خدا،پروردگارت امر فرمود به فاطمه سلام برسان و بگو مادرش در خانه ای است ازیاقوت وزبرجد کهاطاق‌هایش از طلا و ستون‌هایش از یاقوت قرمز ساخته شده و با آسیه و مریم همنشین است
.
طاهر پسر رسول خدا و خدیجه بود کهپس از بعثت به دنیا آمد ولی مانند دیگر پسران پیامبر در مکه فوت کرد .

 

ویژگی های برجسته خدیجه

 

برخی ویژگی‌هایحضرتخدیجه در متون تاریخی و روایی:

-
برترین ویژگی خدیجه: اولین زن مسلمانبود.
-
یاوری راستین برایپیامبرصلی الله علیه و آله و سلم بود؛ هر گاه رسول خدا از آزار و اذیت مشرکاناندوهناک می شد، خدیجه او را آرامش می‌بخشید، سنگینی مشکلات را از دوش او بر میداشت و آزار مردم را در نظر او آسان می نمود.
 -
خدیجه همراهعلی با پیامبر اکرم نماز می‌خواند، در زمانی که هیچ مسلمانی جز آن سه تن در زمین وجودنداشت.
 -
اولین همسر رسول خدا بود و تا او زنده بود، پیامبر همسر دیگری اختیارنکرد.
-
پیامبر پیش ازبارداریخدیجه علیه السلام به فاطمه علیهاسلام، برای او پیام فرستاد که: «... خداوند

/ 0 نظر / 10 بازدید