موتور دیزل

موتورهای دیزل ، به انوع گسترده‌ای از موتورها گفتهمی‌شود که بدون نیاز به یکجرقه الکتریکیمی‌توانند مادهسوختنی را شعله‌ور سازند. در این موتورها برای شعله‌ور ساختنسوختاز حرارت‌های بالا استفادهمی‌شود. به این شکل که ابتدا دمای اتاقک احتراق را بسیار بالا می‌برندو پس از اینکه دما به اندازه کافی بالا رفت ماده سوختنی را با هوامخلوط می‌کنند.


همانگونه که می‌دانید برای سوزاندن یک مادهسوختی به دو عامل حرارت واکسیژننیاز است. اکسیژن از طریق مجاری ورودی موتور واردمحفظهسیلندرمی‌شود و سپس بوسیلهپیستونفشرده می‌گردد. این فشردگی آنچنان زیاد است که باعث ایجاد حرارت بسیاربالا می‌گردد. سپس عامل سوم یعنیماده سوختنیبهگرماو اکسیژن افزوده می‌شود کهدر نتیجه آن سوخت شعله‌ور می‌شود.

تاریخچه

در سال 1890 میلادیآکروید استوارتحق امتیاز ساختموتوری را دریافت کرد که در آن هوای خالص درسیلندرموتورمتراکم می‌گردید و سپس (به منظور جلوگیری از اشتعال پیش‌رس) سوخت به داخل هوای متراکم شده تزریق می‌شد، این موتورهای با فشار پایینبودند. و برای مشتعل ساختن سوخت تزریق شده از یکلامپ الکتریکیو یا روشهای دیگردر خارج از سیلندر استفاده می‌شد.


در سال 1892دکتر رودلف دیزلآلمانی حقامتیازموتورطراحی شده‌ای را به ثبت رساند که در آن اشتعال ماده سوختنی ، بلافاصلهبعد از تزریق سوخت به داخل سیلندر انجام می‌گرفت. این اشتعال عاملحرارت زیادی بود که در اثر تراکم زیاد هوا بوجود می‌آمد. وی ابتدا دوستداشت که موتور وی پودرزغالسنگرا بسوزاند ولی به سرعت بهنفتروی آورد و نتایج قابلتوجهی گرفت.


طی سالهای متمادی پس از اختراع موتور دیزل ، ازاین نوع موتور عمدتا و منحصرا در کارهای درجا و سنگین از قبیل تولیدبرق ،تلمبه کردن آب، راندنقایق‌های مسافریو باری وهمچنین برای تولید قدرت جهت رفع بعضی از نیازهای کارخانجات استفادهمی‌شد. این موتورها سنگین ، کم سرعت ، دارای یک یا چند سیلندر و از نوعدوزمانهیاچهارزمانهبودند.


پیشرفت بیشتر موتورهای دیزل ، تا توسعه سیستم‌هایپیشرفته تزریق سوخت در دهه 1930 طول کشید. در این سالهارابرت بوشتولید انبوهپمپ‌های سوخت‌پاشخود را آغازکرد. توسعه پمپ‌‌های سوخت‌پاش (پمپ‌های انرژکتور) با توسعهموتورهای کوچکی که برای استفاده در خودروها مناسب بودند متعادلشد.


موتورهای دیزل سبکتری که سرعتشان نیز بالا بود در سال1925 به بازار عرضه شدند. با آنکه پیشرفت در ساخت این موتورها کند بود. اما در سال 1930 موتورهای دیزل قابل اطمینان که به خوبی طراحیشده‌بودند و چند سیلندر و سریع نیز بودند به بازار عرضه شد. این پیشرفتتا پایانجنگ جهانی دومبرای مدتی کندبود. لیکن از آن تاریخ تا کنون طراحی و تولید این موتورها به طریقیپیشرفت نموده است که امروزه استفاده گسترده و فراگیر از موتورهای دیزلرا شاهد

/ 0 نظر / 6 بازدید