هپاتیت B

این باعثسرطانکبدو آسیب آن می‌شود. کمتر از 10 درصد بزرگسالان بیماری را به شکلمزمن نشان می‌دهند، در حالی که این رقم در کودکانی که در موقع تولدآلوده شده‌اند به 90 درصد و در نوجوانان به 30 - 25 درصد می‌رسد. خطرابتلا به ویروس در بزرگسالان بستگی به سلامتی دستگاه ایمنی دارد. برایمثال افرادی که دستگاه ایمنی آنها به دلایلی مانندپیوند عضو،دیالیزومشکلات کلیوی،شیمیوتراپیوایدزتضعیف شده است بیشتر از افراد سالم مبتلا می‌شوند. گزارشها نشان دادهاست که 90 درصد افراد مبتلا به ایدز به هپاتیت آلوده شده‌اند و از اینتعداد 15 درصد ، آن را به شکل مزمن نشان می‌دهند.

 

نشانه‌های بیماری

 

تمام افراد آلوده شده با این ویروس علایمبیماری حاد را نشان نمی‌دهند. 40 - 30 درصد افراد آلوده شده علامت خاصیرا نشان نمی‌دهند. معمولا علایم حدود 6 - 4 هفته بعد از ورود ویروسبروز می‌کند. مانند هپاتیت A افراد آلوده شده با ویروس هپاتت B حاداحساس بیماری می‌کنند و قادر به انجام کاری نیستند. کمتر از یک درصدافراد آلوده این بیماری را به شکل خیلی شدید و سریع نشان می‌دهند کهمنجر به از کار افتادن کبد و مرگ می‌شود.

اگر دستگاه ایمنینتواند بیماری را تا 6 ماه مراقبت کند، شخص علایم هپاتیت مزمن را نشانمی‌دهد. نشانه‌های هپاتیت مزمن مشابه هپاتیت حاد باشد. معمولا درافرادی که چندین سال است مبتلا به بیماری هستند گروهی از علایم اضافیرا نشان می‌دهند. این علایم شاملکهیر،جوشهایپوستی،آرتریت، سوزش یا مورمور کردندر بازوها و پاها (Polyneuropathy) می‌باشد.


چگونگی تشخیص هپاتیت B

 

اولین راه تشخیص استفاده از آزمایش خوناست کهآنتیژنهاوآنتی بادیهاکه بوسیله دستگاهایمنی در مقابل ویروس ساخته می‌شود را مشخص می‌کند. آزمایشهای ضروریبرای تشخیص آلودگی ، تشخیصآنتی ژن HBSAg (آنتی ژن سطحی B) و دوآنتی بادی HBS ( آنتی بادی مربوط بهآنتی ژن سطحی) وآنتی بادی HBC ( آنتی بادی مربوط به آنتی ژن مرکزیB) می‌باشد.

 

آزمایش با ویروس HBV

 

بوسیله آزمایش بار ویروسی می‌توان تعدادویروس را در خون مشخص کرد. اگر بار ویروسی بیشتر از صد هزار نمونه درمیلی‌لیتر باشد نشان دهنده فعالیت ویروس در کبد می‌باشد. وقتی بارویروس از این مقدار بالاتر رود و آنزیمهای کبدی نیز افزایش یابد درمانباید شروع شود. اگر تعداد کمتر از این مقدار باشد و HBe Anti مثبت و HBeAg منفی باشد باید دستگاه ایمنی را کنترل کرد. در این حال نیز ویروسمی‌تواند منتقل شود.

 

آزمایش آنزیمی کبدی

 

آزمایش آنزیم کبدی میزان آنزیمهای کبدمانندآلانین آمینو ترانسفراز (ALT)وآسپارتات آمینوترانسفراز (AST)را مشخص می‌کند. افزایش این آنزیمها نشانهآسیب کبد است. در هپاتیت حاد این آنزیمها افزایش پیدا می‌کند ولی موقتیاست و ندرتا مشکلات دراز مدت کبدی بوجود می‌آورد. در هپاتیت مزمن مقدار ALT کبد به شکل دوره‌ای یا دائمی افزایش می‌یابد و خطر آسیبهای کبدیدراز مدت را افزایش می‌دهد.

 

بیوپسی کبد

 

این روشها میزان آسیب کبدی را مشخص نمی‌کنند بههمین دلیل از بیوپسی کبد استفاده می‌شود. بیوپسی برای افرادی که بارویروسی خیلی بالاتر از صد هزار دارند و آنزیمهای کبد در آنها افزایشپیدا کرده است استفاده می‌شود.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید