کروماتوگرافی

·         اولین روش‌های کروماتوگرافی در سال 1903 بوسیلهمیخائیل سوئتابداع و نامگذاری شد. او ازاین روش برایجداسازی مواد رنگیاستفاده کرد.

·         مارتینوسینجدر سال 1952 به پاس اکتشافاتشان درزمینه کروماتوگرافیجایزه نوبلدریافت کردند.

توصیف کروماتوگرافی

کروماتوگرافی را به دلیل اینکه در برگیرنده سیستمها وتکنیکهای مختلفی است نمی‌توان به طور مشخص تعریف کرد. اغلب جداسازی‌ها بر مبنایکروماتوگرافی بر روی مخلوطهایی از مواد بی‌رنگ از جمله گازها صورت می‌گیرد. کروماتوگرافی متکی برحرکت نسبی دو فازاست ولی در کروماتوگرافییکی از فازها بدون حرکت است و فاز ساکن نامیده می‌شود و دیگری را فاز متحرکمی‌نامند. اجزای یک مخلوط به وسیله جریانی از یک فاز متحرک از داخل فاز ساکن عبورداده می‌شود. جداسازی‌ها بر اساس اختلاف در سرعت مهاجرت اجزای مختلف نمونهاستوارند.

روش‌های کروماتوگرافی

روش‌های کروماتوگرافی را می‌توان ابتدا بر حسب ماهیتفاز متحرک و سپس بر حسب ماهیت فاز ساکن طبقه‌بندی کرد. فاز متحرک ممکن استگاز یا مایع و فاز ساکن ممکناست جامد یا مایع باشد. بدین ترتیب فرآیند کروماتوگرافی به چهار بخش اصلی تقسیم میشود. اگر فاز ساکنجامد باشد کروماتوگرافیراکروماتوگرافیجذب سطحی و اگر فاز ساکن ،مایع باشدکروماتوگرافی را تقسیمی می‌نامند.

 

انواع کروماتوگرافی

هر یک از چهار نوع اصلی کروماتوگرافی انواع مختلفدارد:

·         کروماتوگرافی مایع جامد

o        کروماتوگرافیجذب سطحی

o        کروماتوگرافی لایه نازک

o        کروماتوگرافیتبادل یونی

o        کروماتوگرافیژلی

·         کروماتوگرافی گاز جامد

·         کروماتوگرافی مایع مایع

o        کروماتوگرافیتقسیمی

o        کروماتوگرافیکاغذی

·         کروماتوگرافی گاز- مایع

o        کروماتوگرافی گاز مایع

o        کروماتوگرافیستون مویین

مزیت روشهای کروماتوگرافی

·         با روشهای کروماتوگرافی می‌توان جداسازی‌هایی را که به روش‌های دیگر خیلی مشکلمی‌باشند انجام داد. زیرا اختلافات جزئی موجود در رفتار جزئی اجسام در جریان عبورآنها از یک سیستم کروماتوگرافی چندین برابر می‌شود‌. هر قدر این اختلاف بیشتر شودقدرت جداسازی مواد بیشتر و برای انجام جداسازی مواد نیاز کمتری به وجود اختلافاتدیگر خواهد بود

/ 0 نظر / 13 بازدید