جدول تناوبی

اگر عناصر را بر حسب جرم اتمی آنها مرتب نمائیم، و آنگاه نمودار خواص معین دیگرآنها را بر حسب جرم اتمی رسم نمائیم، میتوان نوسان یاتناوباین خواص رابصورت تابعی ازجرماتمی مشاهده نمود. اولین کسی که توانست این نظم را مشاهده نماید، یک شیمیدانآلمانی به نام Johann Wolfgang D?einer بود. او متوجهتعدادی تثلیث از عناصر مشابه شد:

نمونه تثلیث ها

عنصر

جرم اتمی

چگالی

------

عنصر

جرم اتمی

چگالی

Cl

35.5

1.56 g/L

------

Ca

40.1

1.55 g/cm3

Br

79.9

3.12 g/L

------

Sr

87.6

2.6 g/cm3

I

126.9

4.95 g/L

------

Ba

137

3.5 g/cm3


و بهدنبال او، شیمیدان انگلیسی John Alexander Reina Newlands متوجه گردیدکه عناصر از نوع مشابه در فاصله‌های هشت تایی یافت می شوند، که آنها را با نت‌هایهشتگانه موسیقی شبیه نمود، هرچند کهقانون نت‌هایاو مورد تمسخر معاصرین اوقرار گرفت. سرانجام شیمیدان آلمانی Lothar Meyer و شیمیدان روسی Dmitry Ivanovich Mendeleev تقریبا بطورهمزمان اولین جدول تناوبی را، با مرتب نمودن عناصر بر حسب جرمشان، توسعه دادند( ولیمندلیف تعداد کمی از عناصر را خارج از ترتیب صریح جرمی، برای تطابق بهتر با خواصهمسایگانشان رسم نمود این کار بعدها با کشف ساختار الکترونی عناصر در اواخر قرننوزدهم و اوایل قرن بیستم توجیه گردید). فهرست عناصر بر اساسنام،علامت اختصاریوعدداتمی موجود میباشد. شکل زیر جدول تناوبی عناصر شناخته شده را نمایش میدهد. هرعنصر با عدد اتمی و علامتهای شیمیایی. عناصر در یک ستون )"گروه"( ازلحاظ شیمیایی مشابه می باشند.

 

کد رنگ برای اعداد اتمی:

·         عناصر شماره گذاری شده با رنگآبی، در دمای اتاقمایع هستند؛

·        

/ 0 نظر / 65 بازدید